گفتگوی هفت با عزیز ویسی +تیزر ، پخش ساعت ۲۱ روز جمعه نهم آذر ماه

image